28.01.2015 0:00 Uhr

Norbert Römer: “Fransa’da özgürlü?e yap?lan bu sald?r?, bütün Avrupa’n?n özgürlü?üne yap?lan bir sald?r?d?r.”

Bugünkü genel kurulun hemen ba??nda, tüm be? eyalet meclis gruplar?n?n ortakla?a alaca?? karar ile, bir sinyal vermek istiyoruz.

Bu sinyal, Paris'deki terör sald?r?s?n?n kurbanlar?na, ailelerine ve dostlar?na ve frans?z halk?yla dayan??mam?z?n bir sinyalidir.

Bu sinyal, anayasa ile güvence alt?na al?nan ifade, bas?n, din ve toplanma özgürlü?ü için gösterdi?imiz çabalar yönündedir
ve bu sinyal, kendini savunan  bir demokrasi için birlikte verdi?imiz mücadelenin sinyalidir.

7 Ocak tarihinde Frans?z mizah dergisi "Charlie Hebdo"nun yaz? i?lerine yap?lan sald?r?; ard?ndan bir ko?er süpermarkette ve matbaada gerçekle?en rehin almalar ve burada i?lenen di?er cinayetler korkunç suçlard?r.

17 insan vah?ice katledildi. Katledilmelerin nedeni ise, gazeteci olarak ifade özgürlü?ü hakk?n? kullanmalar?, polis olarak görevlerini yerine getirmeleri ya da yahudi olmalar?yd?.
Bu terör sald?r?lar?n?, özgürlü?e kar?? olan nefretin ve yahudi dü?manl???n?n öldürücü bir d??avurumu olarak k?n?yoruz. Kurban yak?nlar?yla birlikte tuttu?umuz yas ve Frans?z kom?ular?m?za kar?? duydu?umuz derin duygular  azalmadan devam ediyor.

Teröristlerin amac? Fransa'y? korkutmakt?. Frans?z toplumunu ikiye bölmekti. Ancak bunu ba?aramad?lar.

Aksine Fransa'daki insanlar, din ve ?rk ayr?m? yapmadan birlik oldu.  Milyonlarca insan özgürlük, e?itlik ve karde?lik için sokaklara döküldü. Onlar sayg?m?z? ve deste?imiz hak ediyorlar. Kuzey Ren Vestfalya'daki insanlar olarak, Frans?z dostlar?m?z?n yan?nday?z.

Özgürlükçü ve demokratik anayasam?z, 26 A?ustos 1789'da Frans?z Ulusal Meclisi'i taraf?ndan kabul edilen ?nsan ve Yurtta? Haklar? Bildirisi'ni temel almaktad?r. Bunu savunuyoruz.

Hürriyetimiz, kelimelerin özgürlü?ü ile ba?lar. Her?eyin temeli, ki?ili?imizin özgürce geli?ebilmesinin; inançlar?n özgürce ya?anabilmesi ve özgür vatanda?lar?n bar??ç?l biçimde toplanabilmesinin temeli budur.

Bu yüzden özgürlü?ümüzü demokratik hukuk devletinin sundu?u bütün olanaklarla, aç?k toplumun dü?manlar?na kar?? savunuyoruz. Bizler savunulabilir demokrasi için mücadele ediyoruz..

Özellikle ?imdi bütün demokratik güçlerin birlik içerisinde olmas? ?art. Cesaretimizi k?rd?rmayaca??z. Birlik içerisinde teröre, ho?görüsüzlü?e, siyasi ?iddete ve fanatizme kar?? koyaca??z. Çünkü biz, Avrupa çap?ndaki özgürlükçü temel haklar?m?z? korumak; kar??l?kl? sayg? ve bar?? içerisinde birlikte ya?amay? garantilemek istiyoruz. Özgürlük ve demokrasi kendili?inden var olamaz; bunun için hergün yeniden sava?mak, bunu savunmak gerekir. Bu Kuzey Ren Vestfalya içinde geçerlidir.  

Bundan dolay? bugün eyalet parlamentosunda, özgürlükçü ve bütün dinlere aç?k bir toplum için çaba sarf etmemiz iyi oldu?u kadar önemli.

Kuzey Ren Vestfalya 100 y?l? a?k?n süredir göç ve uyum eyaletidir. Eyaletimize göç, ekonomik gücümüz, sosyal istikrar ve kültürel çe?itlili?imize katk? sa?lam??t?r. Göç, eyaletimize ve insanlar?na, beraberinde getirdi?i zorluklarla birlikte ba?a ç?kt???m?z ve gelecekte de üstesinden gelece?imiz için iyi gelmi?tir.

Bizde her insan?n bar?? içerisinde dinini ya?ama, bir dine ait olmama veya  farkl? bir dünya görü?üne sahip olma hakk? bulunmaktad?r. Ve bunun için kimse kendini hakl? göstermek zorunda de?ildir. Özgürlü?ümüzü bir din de?il, ba?nazl?k tehdit etmektedir.

Bundan dolay? ?slam? genel olarak töhmet alt?nda b?rakmak hem yanl??, hem de ters olur. Ya?anan korkunç olaylar?n popülist ve politik ç?karlar için kullan?mas?n? istemiyoruz. Mültecilere, müslümanlara, farkl? kökenden insanlara kar?? k??k?rtanlar, terörü ve ?rkçl??? destekler. ?slam dini çoktan toplumumuzun bir parças?d?r. Her ?ehirde ve köyde müslümanlar ya?amaktad?r. Onlar bizim kom?ular?m?z. Birço?u dostumuz oldu. Onlar Kuzey Ren Vestfalya'ya ait.

Fransa'da özgürlü?e yap?lan bu sald?r?, bütün Avrupa'n?n  özgürlü?üne yap?lan bir sald?r?d?r. Söz konusu olan, hepimizin ortak de?erler temelidir. Bunun için tüm demokratlar parti s?n?rlar?n? a?arak mücadele ediyoruz. Ve bunun için bu sabah bu parlamentoda kesin bir sinyal veriyoruz.

Anhänge, Downloads und weiterführende Links