19.06.2015 0:00 Uhr

"Mültecilere yeni yuva vermeliyiz!"

20 Haziran'da kutlanan 'Dünya Mülteci Günü', dünya çap?nda iç sava?, açl?k veya zorunlu göç nedeniyle vatanlar?ndan ayr?larak yabanc? ülkelere s???nan, yakla??k 60 milyon insan?n kaderine dikkat çekiyor. Kuzey Ren Vestfalya SPD Eyalet Meclis Grubu Uyum Politikas? Sözcüsü ?brahim Yetim bu ba?lamda yapt??? aç?klamada ?öyle konu?tu:

"Son senelerde gittikçe daha fazla insan?n sava?, ayr?mc?l?k veya terörden dolay? vatanlar?ndan son derece tehlikeli ve hayati risk ta??yan yollardan kaçt?klar?na ?ahit oluyoruz. Herbirinin hikayesi kendi ba??na birer trajedi. Biz zengin bir ülkede ya??yoruz ve bize s???nan mültecilere yeni bir yuva verme sorumlulu?unu ta??yoruz. Ya?anan bir hüsnü kabul kültüründe ise, onlar? korumak ve güvenliklerini sa?lamak ba?ta gelen görevlerimizdendir. Ayr?ca bu insanlara, kendilerine yeni ve güvenli bir hayat kurabilmeleri için yard?mc? olmam?z gerekir."

?brahim Yetim yerel inisiyatiflerde ve gruplarda fahri olarak mültecilere yard?m eden insanlar?n yüksek say?s?na dikkat çekerek, bunun mültecilere kar?? olan yard?msever tavr?n ne kadar yüksek oldu?unun bir i?areti oldu?unu söyledi. Ayr?ca mültecilerin bireysel bak?m görmeleri için, daha fazla mücadele edeceklerini aç?klad?.

Ancak bu ba?lamda önümüzdeki senelerde büyük zorluklarla kar?? kar??ya kal?naca??n? belirten Yetim sözlerine ?öyle devam etti: "Mültecilerin entegre edilmesi uzun vadeli bir u?ra?. Varolan yard?m olanaklar?n?n güçlendirilmi? bir ?ekilde geni?letilmesi, çal??ma hayat?na giri?teki engellerin azalt?lmas? ve dil kurslar?n?n ço?alt?lmas?yla SPD ve Ye?iller, Kuzey Ren Vestfalya'da önemli ad?mlar att?lar. Mülteci ve s???nmac?lar?n yeni ba?lang?çlar?n?n en iyi ?ekilde gerçekle?ebilmesi için elimizden gelen her?eyi yapaca??z. Yapaca??z ki, onlar da bizleri, kültürümüzü ve toplumumuzu zenginle?tirebilsinler."

Anhänge, Downloads und weiterführende Links