23.01.2015 0:00 Uhr

"Eyalet hükümeti KRV'de insanlar?n güvenli?inin kesinlikle öncelikli oldu?unu bir kez daha kan?tlad?."

Paris'te gerçekle?en cani sald?r?dan Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümeti de dersini ç?kartt? ve bunun sonucunda Anayasay? Koruma Dairesi ve polis te?kilat?n?, ek personel ile güçlendirmeye karar verdi. Kuzey Ren Vestfalya SPD Eyalet Meclis Grubu ?çi?leri Politikas? Sözcüsü Thomas Stotko bu ba?lamda "Personel say?s?n?n art?r?lmas? Avrupa'daki yeni teröre kar?? al?nan önemli bir önlemdir," dedi.

Stotku aç?klamas?n? "Paris ve Belçika'daki son olaylar, Avrupa ve dolay?s?yla Almanya'daki terör tehlikesinin yeni bir seviyeye ula?t???n?n göstergesi. Sald?r?da bulunanlar?n gittikçe daha bireysel hareket etmeleri eylemleri herkes için çok daha tehlikeli hale getiriyor. Bundan dolay? ?çi?leri Bakan? Ralf Jäger'in, genel güvenli?i sa?layabilmek amaçl?, KRV güvenlik makamlar?n? daha fazla personelle güçlendirmesi, büyük önem ta??maktad?r. 2017'ye kadar ek olarak her sene 120 polis memuru ve bir defaya mahsus olmak üzere 25 anayasay? koruma dairesi memuru al?nacak. Gelecek iki sene içerisinde toplam olarak 385 yeni güvenlik personeli i?e al?narak, KRV'deki insanlar?n güvenli?i sa?lanacak," sözleriyle bitirdi.

SPD Meclis Grubu Ba?kan Vekili ve Parlamenter Kontrol Kurulu Ba?kan? Hans-Willi-Körfges ise, zaten Paris sald?r?s?ndan önce anayasay? koruma dairesine 29 ek memuriyet için izin ç?km?? oldu?una ve ?imdi eklenen 25 yeni pozisyonla anayasay? koruma dairesini daha da güçlenece?ine memnuniyetle dikkat çekti.

Körfges sözlerine ?öyle devam etti: "Eyalet, bu giri?im ile polisin sa?lad??? devlet güvenli?ini art?r?yor. Bu ba?lamda özel e?itimli polislere ihtiyaç var. KRV'deki halk?n güvenli?ini koruma ve olas? terör olaylar?n? önleme çal??malar?n?n geni?letilmesini, özellikle gerçekle?en sald?r?lar? daha iyi ayd?nlatabilmek aç?s?ndan destekliyoruz. Ayr?ca kurbanlara ve çevrelerine gerekli yard?mlar? sunma aç?s?ndan da bu çabalar? önemsiyoruz."

Anhänge, Downloads und weiterführende Links