16.04.2015 0:00 Uhr

"Asgari ücret i?e yar?yor"

1 Ocak tarihinde meslek kollar?nda ve ülke genelinde geçerli olan asgari ücret yürürlü?e girdi. "Bu bir as?rl?k reformdur ve sosyal demokrasinin ba?ar?s?d?r. Özellikle Kuzey Ren Vestalya'da i?çi sendikalar?yla birlikte bunun için senelerdir mücadele verdik," diyerek aç?klamas?na ba?layan SPD Eyalet Meclis Grubu Ba?kan? Norbert Römer ?öyle devam etti:

"Asgari ücret henüz 100 günden beri geçerli ve ?imdiden ?unu söyleyebiliriz: Asgari ücret i?e yar?yor. Yasa yürürlü?e girmeden önce farkl? yönlerden dile getirilen olumsuz senaryolar gerçekle?medi. ??sizlerin say?s? dü?tü, istihdam sahibi olanlar?n say?s? artt?. ?flas edenlerin say?s?nda bir art?? olmad?, taksiler halen i?lemekte ve kuaför salonlar? halen aç?k. Asgari ücret, sadece ücretlerdeki a??r? dü?ü?e 'dur' dedi.

Fakat ?unu da biliyoruz ki; halen asgari ücrete kar?? koyanlar var. Birlik partilerinin bir k?sm? bu yasay? etkisiz hale getirmek istiyorlar. Bu bizimle mümkün olmayacak! SPD meclis grubu asgari ücret için mücadele verdi ve vermeye de devam edecek. Gelecek hafta, tam olarak 23 Nisan tarihinde, Berlin'de koalisyon komisyonunun oturumu olacak. Biz bu oturumdan önce asgari ücreti sonuna kadar destekledi?imizi aç?kça dile getiriyoruz. Bundan dolay? 99 milletvekilimiz de önümüzdeki günlerde seçim bölgelerinde vatanda?larla konu?acaklar ve asgari ücretin i?e yarad???n? dile getirecekler."

Anhänge, Downloads und weiterführende Links