30.04.2015 0:00 Uhr

"AB'nin mülteci politikalar? de?i?meli"

Kuzey Ren Vestfalya eyalet parlamentosunun bugünkü oturumunda Avrupa Birli?i'nin (AB) mülteci politikalar? tart???ld?. Bu konuda söz alan SPD milletvekili Serdar Yüksel yapt??? konu?mada AB'nin mülteci politikalar?n? sert bir dille ele?tirdi ve ?u talepte bulundu:

"Avrupa Birli?i sözle?melerden do?an sorumlulu?unu yerine getirip, Akdeniz'de ya?anan ölümcül trajedilerin sonunu getirmeli. Bunun için Avrupa'n?n biran önce sivil bir deniz kurtarma operasyonunu yürürlü?e geçirmeli. Ayn? zamanda baz? AB ülkelerinin bu konudaki veto politikas?yla kendi içine kapanma politikalar? sona ermeli. Mültecilere yasal ve güvenli yollardan AB'ye giri? olana?? tan?nmal?. Bunun için bir ilk ad?mda tüm AB üyesi ülkelerin standart mülteci kabul programlar? haz?rlamal?, insani nedenlerden dolay? vize verilmeli ve aile birle?imine olanak tan?nmal?. ?nsanl??? ve insan haklar?n? korumay? ilke edinmi? bir birlik olarak korunmaya muhtaç insanlar? kabul etmek, ba?ta gelen görevimizdir."

SPD Meclis Grubu Ba?kan Vekili Hans-Willi-Körfges ise oturumdan sonra ?öyle konu?tu: "Avrupa'n?n sahillerinde ya?anan son mülteci trajedileri hepimizi derinden sarst?. Ya?ananlar, hem Avrupa, hem de uluslararas? alanda kararl? bir ?ekilde harekete geçilmesi gerekti?ini hepimize ac? bir ?ekilde gösterdi. Geçen hafta ola?anüstü toplanan AB zirvesinde, mülteci politikalar?nda acilen gerekli olan yön de?i?tirme f?rsat? maalesef de?erlendirilmedi.

Maddi kaynak sa?lamak, Akdeniz'deki mültecileri koruma aç?s?ndan her ne kadar önemli olsa da, sadece ilk ad?m olarak de?erlendirilebilir. Bundan dolay? en k?sa zamanda di?er ad?mlar da at?lmal?. KRV'de ki SPD-Ye?iller koalisyonu olarak ortakla?a haz?rlad???m?z bir önergeyle, eyalet hükümetini Avrupa Birli?i'nin mülteci ve iltica politikalar? konusundaki tart??malara müdahil olmas? ça?r?s?nda bulunduk. Akdeniz'deki toplu ölümleri önlemek için kararla?t?racak bir strateji, öncelikle mültecilerin geldikleri ülkelerde onlar? kaçmaya zorlayan nedenlerin ortadan kald?r?lmas?n? ve transit ülkelerdeki insan kaçakç?lar?yla mücadeleyi gerektirmektedir. Ayr?ca Avrupa Birli?i'ndeki yasal temellerin de reforma tabi tutulmas? ve AB'ye yasal giri? olanaklar?n?n iyile?tirilmesi gerekiyor."

Anhänge, Downloads und weiterführende Links